Wedstrijdregels - Mowineo Nederland ("Regels")

Artikel 1. Organisator en Wedstrijd

De organisator van het spel Mowineo ("Mowineo") is Mogenio S.A. ("Mogenio"), Avenue Gaston Diderich 7, L-1420 Luxemburg, Luxemburg. Mowineo is een op vaardigheden gebaseerde wedstrijd ("Wedstrijd"). Elke wedstrijdronde (een “Wedstrijdronde”) duurt maximaal zes (6) maanden en de begin- en einddatum worden bekend gemaakt op de Mowineo website (www.Mowineo.com). Elke week worden deelnemers uitgenodigd om vier (4) vragen te beantwoorden.

Artikel 2. Deelname

Deelname is uitsluitend mogelijk voor ingezetenen van Nederland. Deelnemers aan de Wedstrijd moeten minstens zestien (16) jaar oud zijn en dienen de rechtmatige houder te zijn van een account bij een mobiel netwerk en/of uitdrukkelijke toestemming te hebben van de accounthouder om het telefoonnummer te gebruiken om aan de betreffende Wedstrijdronde mee te doen. Door deel te nemen, verklaart een speler zestien (16) jaar of ouder te zijn en de accounthouder in WINestie van het mobiele netwerk te zijn of van de accounthouder de benodigde toestemming te hebben verkregen om deel te nemen. Deelname aan deze Wedstrijd is niet toegestaan voor werknemers, directeuren en leidinggevenden van Mogenio en haar dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, agentschappen en hun directe gezinsleden.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt je deze Regels integraal. Spelers accepteren en stemmen ermee in dat ze worden gedisWINalificeerd als ze onjuiste of onware informatie verschaffen of frauderen. Mogenio behoudt zich het recht voor om een Wedstrijdronde uit te breiden, te wijzigen of te annuleren. Als dit gebeurt, krijg je de kosten van deelname terug tot het tijdstip van de annulering. Indien Mogenio een Wedstrijdronde vroegtijdig beëindigd, wordt op basis van de scores van de spelers op het moment waarop de Wedstrijdronde eindigt, bepaald wie de winnaar is.

Artikel 3. Kosten van deelname

Deelnemers die meedoen via Vodafone, KPN, T-Mobile, Tele2 en Telfort, wordt € 3,00 (de "Deelnamekosten") per ontvangen bericht in rekening gebracht ("Betaald Bericht"), in aanvulling op eventuele kosten voor mededelingen, abonnementen en/of anderszins, die hen mogelijk in rekening worden gebracht door hun mobiele netwerkprovider, internetprovider en/of een persoon anders dan Mogenio (zoals maar niet beperkt tot kosten voor het verzenden van berichten naar de “shortcode”, met inbegrip van een opt-out van marketingberichten als voorzien in artikel 9 hierna). Spelers ontvangen ten hoogste vier (4) vragen per week. Deelnamekosten worden in mindering gebracht op het prepaid tegoed op de mobiele telefoon van de speler of in rekening gebracht ten laste van het betreffende account op het mobiele netwerk van de speler. Alle overige kosten worden betaald als overeengekomen tussen de spelers en zulke andere personen. Het maximaal te betalen bedrag onder Betaald Bericht is € 12,00 per speler per week.

Artikel 4. Hoe kun je meedoen aan de Wedstrijd?

Mowineo wordt geadverteerd via internet. Tijdens elke Wedstrijdronde kan een speler deelnemen aan de Wedstrijd door opgave van diens mobiele telefoonnummer via verschillende landingpages. Elke speler krijgt een gratis bericht toegestuurd, waarin om bevestiging van de inschrijving wordt verzocht door “OK” te antwoorden aan het nummer (shortcode) dat in het bericht wordt gegeven. Na inschrijving ontvangt de speler het eerste Betaald Bericht, waarvoor een registratiebedrag van € 3,00 geldt. Na dit bericht, ontvangt de speler een Betaald Bericht met daarin een multiplechoicevraag. Om mee te doen, dient de speler A of B naar de betreffende shortcode te sturen.

Artikel 5. Omschrijving van het spel

Mowineo is een vaardigheidsspel. Het is geen loterij en toeval speelt geen rol bij de toekenning van prijzen. Spelers ontvangen maximaal 4 vragen per week. Deelname van de speler aan een Wedstrijdronde (a) begint als de speler het eerste antwoord op een vraag stuurt tijdens de Wedstrijdronde, en (b) eindigt als de speler Mowineo stop naar de betreffende shortcode stuurt. Steeds als de speler een vraag heeft beantwoord, stuurt Mogenio de speler één (1) nieuwe vraag, totdat de wekelijkse limiet van € 12,00 is bereikt. In een gegeven Wedstrijdronde kunnen spelers punten verzamelen. Een speler krijgt honderd (100) punten voor elk juist antwoord. De speler die tijdens een bepaalde Wedstrijdronde het hoogste aantal punten scoort, is de winnaar van die Wedstrijdronde. Mogenio stelt binnen vijf (5) werkdagen vanaf het einde van een Wedstrijdronde vast wie de winnaar van die ronde is. Ingeval van een gelijke stand, is de winnaar degene die met het minste aantal berichten de hoogste score heeft bereikt van de spelers met dezelfde score. Indien meerdere spelers met een gelijk aantal berichten dezelfde score hebben behaald, stuurt Mogenio al die spelers een "knock-out" eindvraag. De speler van wie Mogenio als eerste het juiste antwoord ontvangt, wint de prijs voor die Wedstrijdronde.

Artikel 6. Prijzen

De spelers vechten voor één prijs per Wedstrijdronde. De prijs die in elke Wedstrijdronde wordt toegekend, is een product uit een van de volgende categorieën:

Muziekspelers, zoals een iPod;

Mobiele telefoons, zoals een iPhone;

Tablets, zoals een iPad; of

Elektronica.

De exacte prijs en de waarde ervan worden weergegeven op de landingpage van de Mowineo website waar de speler zich heeft geabonneerd voor de Mowineo Dienst. Voordat de inschrijving van spelers wordt bevestigd, wordt hen - in het eerste gratis bericht van Mogenio - bevestigd voor welke prijs ze spelen. Alle prijzen hebben een waarde die overeenkomt met de adviesprijs in de detailhandel van € 340,00 tot € 1000,00 per stuk en kunnen per Wedstrijdronde variëren. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan inkomsten- of andere belasting. De betaling van dergelijke belasting valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de winnaar. Prijzen kunnen niet worden geruild, overgedragen of op wat voor andere wijze om welke reden ook worden ingewisseld. Mogenio behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een goed van gelijke of grotere geldwaarde (contant geld inbegrepen), indien die prijs om wat voor reden ook niet kan worden toegekend onder deze Regels.

Artikel 7. Kennisgeving van de winnaars van Wedstrijdronden

Winnaars worden binnen vijf (5) werkdagen nadat Mogenio heeft vastgesteld wie de winnaar is daarvan in kennis gesteld door middel van een bericht (met ontvangstbevestiging) dat wordt verstuurd naar het telefoonnummer dat is gebruikt voor de betreffende Wedstrijdronde. Als de winnaar niet binnen vijf (5) werkdagen reageert op de kennisgeving, verspeelt hij de prijs en Mogenio behoudt zich het recht voor om de speler met de tweede hoogste score als vervangende winnaar te selecteren. Mogenio behoudt zich het recht voor om, voorafgaand aan het verzenden van de prijs, elke winnaar van een Wedstrijdronde te verzoeken om schriftelijk bewijs van woonplaats en leeftijd per e-mail en/of post, via het vaste e-mail- en/of postadres van de speler. Indien Mogenio het verzochte bewijs van woonplaats en leeftijd niet binnen eenentwintig (21) dagen vanaf het moment van het verzoek ontvangt op de wijze door Mogenio gespecificeerd (e-mail en/of post), op het adres als aangegeven in artikel 13, verspeelt de winnaar de prijs. De prijs wordt binnen dertig (30) dagen vanaf het einde van de betreffende Wedstrijdronde bezorgd op het door de winnaar genoemde adres. Als er niemand aanwezig is om de prijs in ontvangst te nemen, wordt de prijs bewaard door het bedrijf of postbedrijf belast met de bezorging. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de winnaar om onder dergelijke omstandigheden ervoor te zorgen dat de prijs wordt opgehaald of een alternatieve regeling te treffen (en eventuele aanvullende kosten die hieraan zijn verbonden te betalen). Prijzen die niet in ontvangst worden genomen bij bezorging en niet worden opgehaald binnen een maand vanaf de datum van verzending door Mogenio, komen te vervallen en worden aan Mogenio geretourneerd.

De vaststelling door Mogenio van de winnaar(s) en alle aan de Wedstrijd verwante WINesties, zijn definitief en bindend. Over de resultaten en winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. Op verzoek, verschaft Mogenio een overzicht van de toegekende, beschikbare prijzen. Door een prijs te aanvaarden, geeft de winnaar Mogenio toestemming om diens foto en/of naam te gebruiken voor reclamedoeleinden in verband met de Mowineo Diensten, zonder verdere vergoeding of kennisgeving.

Artikel 8. Toepasselijk recht en regelgeving

Deze Regels en de Mowineo Dienst worden geregeld door en zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 9. Privacy

Persoonlijke gegevens die worden verzameld en/of verwerkt in verband met de Wedstrijdronde worden bewaard en behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van Mogenio, dat is onderworpen aan Luxemburgs recht. Spelers hebben het recht bezwaar te maken tegen en toegang te hebben tot persoonlijke gegevens die hen aangaan en ze te corrigeren, door een e-mail te sturen naar nl_cc@Mowineo.com. Mogenio houdt gegevens van spelers niet langer dan noodzakelijk voor het organiseren en/of promoten van de Wedstrijdronde en overhandiging van de prijzen. Spelers dienen zich bewust te zijn dat door hen verstrekte informatie, waaronder persoonlijke gegevens, overgedragen kan worden aan zorgvuldig geselecteerde zakenpartners van Mogenio in overeenstemming met het Privacybeleid.

Indien een speler stopt met spelen, sturen we een gratis herinneringsbericht. De speler ontvangt maximaal drie (3) gratis herinneringsberichten. Door aan een Wedstrijdronde deel te nemen, gaat de speler ermee akkoord dat hij dergelijke herinneringsberichten zal ontvangen. Spelers hebben de mogelijkheid van een opt-out van deze herinneringsberichten door “STOP” naar de shortcode te sturen.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom/Auteursrecht

Mowineo is niet gelieerd aan en wordt niet gesponsord of aanbevolen door enige van de producenten of detailhandelaren die worden opgesomd op de Mowineo website in verband met prijzen voor de Wedstrijdrondes. Handelsmerken, dienstmerken, logo’s en andere tekens en symbolen (met inbegrip van doch niet beperkt tot de individuele namen van producten en detailhandelaren) die worden geassocieerd met de prijzen zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Artikel 11. Vrijwaringsclausule, Ontheffing en Aansprakelijkheid

Tenzij wettelijk anders bepaald, voorziet Mogenio niet in verklaringen of waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Wedstrijd, de prijzen of deelname door spelers aan een Wedstrijdronde. Door deelname aan de Wedstrijd ontheft en vrijwaart elke speler Mogenio en diens moedermaatschappijen, gelieerde bedrijven, dochterbedrijven, directeuren, leidinggevenden, werknemers en agenten van enige aansprakelijkheid voor claims, kosten, verlies of schade van welke aard ook die voortvloeit uit of verband houdt met de acceptatie of het gebruik van een prijs.

Mogenio is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of letsel voortvloeiend uit de ontvangst of verzending van enig materiaal in verband met de Wedstrijd, of van enig voorval, gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke invloedssfeer van Mogenio, waardoor de Wedstrijd wordt getroffen, verstoord, opgeschort of vervalst, met inbegrip van: (a) te late, verloren gegane, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onvolledige of onbegrijpelijke berichten of e-mails, (b) slecht of niet functioneren, storingen, virussen of om het even welke andere problemen met betrekking tot telefoon, internet of computer, en (c) mislukte, onvolledige, beschadigde of vertraagde overdracht via computer of telefoon.

Behoudens het resterende deel van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Mogenio jegens een speler, hoe die ook voortvloeit onder of in verband met een Wedstrijdronde, beperkt tot 200% van de marktwaarde van de prijs die aan de betreffende Wedstrijdronde is verbonden. De aansprakelijkheid van Mogenio voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude of een frauduleuze en onjuiste voorstelling wordt door niets in deze Regels beperkt of uitgesloten, wat tevens geldt voor enige andere aansprakelijkheid die wettelijk gezien niet kan worden uitgesloten.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Wedstrijdregels worden geregeld door en zijn onderworpen aan het recht van het Verenigd Koninkrijk. Geschillen die niet buitengerechtelijk worden beslecht, worden uitsluitend onderworpen aan de rechtspraak door de Nederlandse rechter.

Artikel 13. Vragen en klachten

Alle vragen over deze Regels of de Mowineo Dienst kun je per post richten aan: Mogenio, 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, Luxemburg, of per e-mail aan: nl_cc@Mowineo.com. Eenieder die erom verzoekt, ontvangt per e-mail een gratis afschrift van deze Regels.