ALGEMENE VOORWAARDEN (NOVEMBER 2012)

WIJ VERZOEKEN JE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE LEZEN ALVORENS EEN ABONNEMENT TE NEMEN OP EEN VAN ONZE DIENSTEN OF DEEL TE NEMEN AAN EEN VAN ONZE WEDSTRIJDEN. DOOR EEN ABONNEMENT TE NEMEN OP ONZE DIENSTEN OF DEEL TE NEMEN AAN MOWINEO, GA JE AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

De volgende Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de producten, diensten en wedstrijden die worden aangeboden of geleverd via Short Messaging Services ("SMS") van Mogenio S.A. (hierna te noemen: "Wij", "We" of "Provider"), alsmede op elk gebruik van elke landing page of website die de Provider gebruikt om de diensten aan te bieden (gezamenlijk: de "Site"). De Voorwaarden regelen de relatie tussen jou, als Gebruiker en abonnee op de diensten (hierna te noemen: "jou", "je", "jij", of "Gebruiker") en de Provider, gevestigd te Avenue Gaston Diderich, 5-11, L-1420, Luxemburg (info@mogenio.com). Deze Voorwaarden, en alle daarin opgenomen documenten, vervangen alle voorgaande overeenkomsten of afspraken tussen jou en de Provider. De Diensten (als hierna gedefinieerd) zijn uitsluitend beschikbaar voor ingezetenen van Nederland.


1. Omschrijving van de Diensten van de Provider

De Provider biedt Gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op bepaalde online diensten en bronnen, zoals triviale vragen ("Mowineo Diensten"), productaanbiedingen en online informatie (gezamenlijk: de "Diensten"). Deze Diensten worden geleverd aan de Gebruiker door middel van SMS naar diens draadloze toestel. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die door de Provider worden aangeboden middels SMS, evenals op alle nieuwe faciliteiten die een aanvulling op, of uitbreiding of verbetering van de huidige Diensten inhouden, met inbegrip van uitbreiding naar nieuwe functies die de Provider toevoegt.

2. Abonnement

Gebruikers kunnen zich online abonneren op de Diensten door middel van verschillende landing pages, die worden beheerd door de Provider. Op die landing page worden de specifieke diensten omschreven waarop de gebruiker zich kan abonneren. Prijzen kunnen variëren afhankelijk van de mobiele netwerkprovider die de Gebruiker gebruikt voor diens mobiele telefoondiensten. De huidige prijs voor de Mowineo Dienst wordt in artikel 6 hierna uiteengezet. Door je op deze Dienst te abonneren en met “OK” te reageren op de shortcode die is aangegeven in het bericht dat naar je mobiele telefoon is gestuurd, bevestig je dat je een abonnement op onze Diensten neemt op de onderhavige Voorwaarden.

Je kunt je op elk gewenst moment afmelden van de Mowineo dienst door Mowineo stop naar de shortcode te sturen.

De Provider behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om de prijs van de Mowineo Dienst of enige andere Dienst die onder deze Voorwaarden wordt geleverd op elk gewenst moment te verhogen, te verlagen of anderszins te wijzigen. Dit vindt plaats door de wijzigingen te posten op deze Voorwaarden of geregistreerde Gebruikers van de Diensten op de hoogte te stellen door middel van een SMS-bericht naar het mobiele telefoonnummer dat ze hebben opgegeven toen ze zich abonneerden voor de Diensten. Door het gebruik van de Mowineo Dienst of andere Diensten voort te zetten, nadat zulke wijzigingen in de Voorwaarden zijn gepost en overgebracht door middel van een SMS-bericht, ga je ermee akkoord en bevestig je dat je die wijzigingen accepteert.

3. Voorwaarden voor het gebruik van de Diensten


Je moet ten minste 16 jaar oud zijn om je te kunnen abonneren op onze Diensten en ze te gebruiken. 4. Beschikbaarheid van de Diensten

Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet je over een mobiel communicatiemiddel beschikken. Dat wil zeggen dat je toegang tot mobiele communicatie door middel van een mobiele netwerkprovider moet hebben. Je bent verplicht alle kosten te dragen die gepaard gaan met de creatie van die toegang. Tevens ben je verantwoordelijk voor de aansluiting van de benodigde apparatuur, met inbegrip van mobiele telefoons of andere apparaten die nodig kunnen zijn. De Provider aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen garantie met betrekking tot persoonlijke configuraties, informatie of berichten die niet worden opgeslagen, niet op tijd worden opgeslagen, worden verwijderd of incorrect worden aangeleverd. 
Tenzij wettelijk anders bepaald, voorziet de Provider niet in verklaringen, waarborgen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, dat de Diensten of de content of het materiaal dat door middel van de Diensten wordt aangeleverd, nooit onderbroken zullen worden of vrij van errors zijn. Tenzij toepasselijke wetgeving anders bepaalt, worden de Diensten, de Site en andere informatie of content op of aangeleverd door middel van de Diensten of de Site, geleverd op basis van "as is," “as available" en "where is" en zijn ze uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De Provider is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of letsel voortvloeiend uit de ontvangst of verzending van enig materiaal in verband met de Diensten, of van enig voorval, gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke invloedssfeer van de Provider, waardoor de Diensten worden getroffen, met inbegrip van: (a) te late, verloren gegane, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onvolledige of onbegrijpelijke berichten of e-mails, (b) slecht of niet functioneren, storingen, virussen of om het even welke andere problemen met betrekking tot telefoon, internet of computer, en (c) mislukte, onvolledige, beschadigde of vertraagde overdracht van berichten via computer of telefoon.

5. Wedstrijdregels

Mowineo diensten die door middel van de Diensten worden aangeboden, zijn onderworpen aan specifieke Wedstrijdregels. Als je je abonneert op een Mowineo Dienst, accepteer je en stem je ermee in dat je je moet houden aan de toepasselijke Mowineo Wedstrijdregels als opgenomen in de Voorwaarden. Voor zover de Mowineo Wedstrijdregels in tegenspraak zijn met de Voorwaarden, gelden de Voorwaarden.

6. Prijzen en betaling 
We factureren je niet direct voor onze Diensten, hoewel we ons het recht voorbehouden dat in de toekomst te doen. Echter, je mobiele netwerkprovider(s) (hierna te noemen: "Mobiele Provider(s)") brengt/brengen je tarieven in rekening voor het gebruik van de Diensten via hun netwerk. Dit kunnen tarieven per verzonden SMS-bericht zijn of maandelijks tarieven op basis van bepaalde Diensten. Je dient de tarieven bij je Mobiele Provider te bevestigen.

Wij ontvangen een percentage of deel van de tarieven die jij je Mobiele Provider betaalt bij wijze van commissie, en dat wordt door de Mobiele Provider aan ons betaald. Tenzij anders bepaald of ter kennis gebracht, brengt de Mobiele Provider je € 3,00 in rekening per SMS die je van de Provider ontvangt voor Mowineo Diensten als je KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2 of Telfort gebruikt. Het is mogelijk dat er standaardtarieven van de telefoonmaatschappij van toepassing zijn. Je gaat ermee akkoord telefoonfacturen of -rekeningen van je Mobiele Providers te betalen in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomsten die ze met je hebben, met inbegrip van alle eventuele omzet- en overige belastingen en heffingen van overheidswege in verband met dergelijke Diensten. Indien je de kosten voor de Diensten niet op tijd betaalt, is het mogelijk dat je de toegang tot de Diensten wordt ontzegd, met of zonder kennisgeving daarvan, tenzij dit wettelijk verboden is. Je stemt ermee in de Provider te ontheffen en vrijwaren van alle eventuele claims, verlies, aansprakelijkheid en kosten (met inbegrip van redelijke kosten van juridische bijstand) die mogelijk voortvloeien uit handelen of nalaten van je Mobiele Provider, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims die verband houden met facturering en levering van diensten aan jou. 

7. Inschrijfverplichting
Zoals vermeld in het Privacybeleid, ben je verplicht bepaalde gegevens aan de Provider te verschaffen als je je abonneert op de Diensten. Teneinde in te staan voor een veilige en zekere levering van de Diensten, verklaar en garandeer je dat: (a) je persoonlijke gegevens (hierna te noemen: de "Inschrijfgegevens") die je hebt verschaft op het inschrijfformulier juist en volledig zijn, en (b) je ervoor zal zorgen dat die Inschrijfgegevens steeds juist, up-to-date en volledig zijn. Indien de Provider redelijke vermoedens heeft dat de Inschrijfgegevens onjuist of onvolledig zijn, is de Provider gerechtigd je account op te schorten of the sluiten en zowel een huidig als toekomstig gebruik van de Diensten, of een onderdeel daarvan, niet toe te staan. 

8. Recht op gebruik van door de Gebruiker verstrekte informatie 
In verband met je gebruik van de Diensten kan je gevraagd worden bepaalde informatie te verschaffen aan de Provider, zoals de Inschrijfgegevens waarnaar in paragraaf 7 wordt verwezen, en antwoorden op vragen of puzzels die we mogelijk leveren in de Mowineo Service (hierna gezamenlijk te noemen: "Gebruikersinformatie"). Zoals vermeld in het Privacybeleid, ken je bij dezen aan de Provider het recht toe om (a) de Gebruikersinformatie te gebruiken of enig deel of combinatie daarvan om de overeenkomst tussen jou en de Provider ten uitvoer te leggen en de Diensten te leveren; (b) de Gebruikersinformatie te gebruiken om je op de hoogte te stellen van aanbiedingen, kortingen, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die door de Provider worden aangeboden; (c) Gebruikersinformatie die niet persoonlijk identificeerbaar is te publiceren, verkopen, distribueren, weer te geven of te wijzigen; (d) de Gebruikersinformatie te verwerken in verband met de verwerking van transacties met jou of het gebruik van de Diensten; en (e) je gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) over te dragen aan zorgvuldig geselecteerde zakenpartners van de Provider in overeenstemming met het Privacybeleid.

9. Verbod op de wederverkoop van de Diensten
Je zegt toe de Diensten, of een deel daarvan, niet te zullen reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden, of om die reden toegang tot de Diensten te nemen. 

10. Updates en veranderingen van de Diensten
Je bevestigt en stemt ermee in dat de Provider de Diensten mogelijk update en jou daar al dan niet van op de hoogte stelt. Mogelijk moet je van tijd tot tijd derde-software updaten om de Diensten te kunnen ontvangen en gebruiken.

De Provider kan de Diensten, of een deel daarvan, op elk gewenst tijdstip op tijdelijke of permanente basis veranderen of beëindigen. Je stemt ermee in dat de Provider anderszins jegens geen enkele derde of jou als Gebruiker aansprakelijk is ingeval van verandering, beëindiging of opschorting van de Diensten.


11. Beëindiging 
Onverminderd andere rechten en verhaal, kan de Provider, zodra je daarvan in kennis bent gesteld, accounts of de toegang tot en het gebruik van de Diensten of onderdelen daarvan beperken, opschorten, beëindigen, wijzigen of verwijderen, indien je nalaat enige van deze Voorwaarden na te leven of de Diensten op onwettige of onjuiste wijze gebruikt.

Ingeval van beëindiging vanwege het niet naleven van deze Voorwaarden of onjuist of onwettig gedrag, stem je ermee in dat de Provider je account en alle informatie die er verband mee houdt, evenals eventuele lijsten of bestanden die erin zijn opgenomen, zonder uitstel kan wissen of inactiveren en/of je alle verdere toegang tot de Diensten kan ontzeggen en dat je eventuele voordelen, privileges en dingen (prijzen) die je hebt gewonnen in verband met je gebruik van de Diensten, kan WINijtraken. De Provider is niet verplicht tot vergoeding voor enig verlies of uitvloeisel daarvan in dit verband.

Niettegenstaande eventuele bepalingen die ermee in strijd zijn, mag je de overeenkomst voor het gebruik van de Diensten op elk gewenst moment opzeggen vanaf zeven (7) hele dagen na je acceptatie van deze Voorwaarden, zonder opgave van redenen of kosten. Echter, houd er rekening mee dat je herroepingsrecht vervalt op het moment dat je de Diensten begint te gebruiken (d.w.z. na ontvangst van de eerste SMS van de Provider).


12. Transacties met Adverteerders en/of Sponsors
De Provider kan op de Site links naar websites van derden geven die niet onder het toezicht van de Provider staan of waaraan de Provider niet gelieerd is, en die onderworpen zijn aan onafhankelijke voorwaarden voor gebruik en privacybeleid, zoals behandeld in ons Privacybeleid. Alle betrekkingen of transacties tussen jou en enige derde-sponsor en/of adverteerders, of enige deelname aan promoties door die sponsors en/of adverteerders die zijn gelokaliseerd op de Diensten, met inbegrip van de levering en betaling van goederen of diensten, evenals andere garanties, voorwaarden en verklaringen die worden afgegeven in verband met die transacties, zijn uitsluitend jouw verantwoordelijkheid. Je stemt ermee in dat de Provider deze websites niet heeft geïnspecteerd en, tenzij wettelijk anders bepaald, niet aansprakelijk noch verantwoordelijk is voor enige schade van welke aard ook die mogelijk voortvloeit uit die transacties of de aanwezigheid van die sponsors en/of adverteerders op de Diensten. We raden je aan de voorwaarden voor gebruik en privacybeleid van derde-websites aandachtig te lezen. 

13. Eigendomsrechten van de Provider 
De tekst, informatie, content, organisatie, grafische voorstellingen, ontwerpen, compilaties en overig materiaal dat op de Site wordt gepost of erin is vervat, of wordt aangeleverd door de Diensten (de "Content") is beschermd onder toepasselijk auteursrecht, merkenrecht en overige intellectuele eigendomsrechten. De Content is ofwel eigendom van de Provider of hij heeft er een vergunning voor. Behalve de in paragraaf 14 hierna omschreven beperkte gebruiksrechten, mag de Content niet worden gereproduceerd, geherdistribueerd, gepubliceerd, uitgezonden, overgebracht, gewijzigd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provider. Elk onbevoegd gebruik is ten strengste verboden en geeft de Provider het recht je toegang tot de Diensten in overeenstemming met paragraaf 11 te beëindigen. 

14. Beperkte gebruiksrechten 
Je hebt een beperkt persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om één kopie te maken van de Content op de apparatuur die je gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Diensten, en die enkele kopie van de Content uitsluitend te gebruiken voor privé-doeleinden in verband met je gebruik van de Diensten en weer te geven op die apparatuur. Het is niet toegestaan de Content te herpubliceren, distribueren, cederen, sublicentiëren, verkopen, afgeleide producten daarvan te prepareren of de Content op andere wijze te gebruiken. Indien je toegang tot software bij de Diensten is inbegrepen, wordt je een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht toegekend om één kopie te maken van de objectcode-versie van de software op de apparatuur die je gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Diensten, vooropgesteld dat je onder geen enkele voorwaarde een broncode kopieert, verandert, decompileert, er een afgeleid product van creëert of op welke andere wijze ook de broncode probeert te vinden (of derden toestaat dit te doen), en dat je geen enkel aan de software verbonden recht verkoopt, distribueert, weergeeft, overdraagt, codeert, sublicentiëert, bezwaart met zekerheidsrechten of op welke andere wijze ook overdraagt. Je rechten onder de voorwaarden van dit document mogen niet worden gecedeerd of overgedragen aan enige derde. 

15. Vrijwaringsclausule/beperkingen/schadeloosstelling

15.1 Vrijwaringsclausules 
TENZIJ ANDERS BEPAALD IN TOEPASSELIJKE WETGEVING, GA JE ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT: 
a) de Provider niet voorziet in verklaringen, waarborgen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, dat de Diensten of de Content of het materiaal dat door middel van de Diensten wordt aangeleverd, nooit onderbroken zullen worden of vrij van errors zijn, en de Diensten, de Site en andere informatie of content op of aangeleverd door middel van de Diensten of de Site, aangeleverd worden op basis van "as is," "as available" en "where is" en uitsluitend zijn bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik;

b) de Provider alle stilzwijgende of uitdrukkelijke garanties van welke aard ook verwerpt, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties met betrekking tot toereikende WINaliteit en geschiktheid voor een specifiek doel; 
c) de Provider garandeert niet dat (1) de WINaliteit van de producten, diensten, informatie of enig ander materiaal dat je via de Diensten hebt gekocht of verworven of de Diensten aan je verwachtingen voldoen, en (2) de resultaten die worden bereikt door gebruikmaking van de Diensten juist of betrouwbaar zijn; 
d) je op eigen risico gebruik maakt van de Diensten om materiaal te verkrijgen of the downloaden op welke wijze ook, en dat jij alleen verantwoordelijk bent voor enige schade aan of verlies van informatie ten gevolge van het downloaden of gebruik van dat materiaal; 
e) er geen garantie van toepassing is op geschreven en mondelinge informatie, tips of advies dat wordt verkregen van de Provider of via/van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk inbegrepen in de Voorwaarden. 

 15.2 Aansprakelijkheidsbeperking 
Tenzij anders bepaald in toepasselijke wetgeving, stem je ermee in dat de Provider niet aansprakelijk is voor directe, indirecte, incidentele, ongebruikelijke of gevolgschade of verlies (met inbegrip van de kosten van aanlevering van vervangende goederen en/of diensten) voortvloeiend uit: (1) je gebruik van de Diensten of je onvermogen om de Diensten te gebruiken; (2) het gebruik van gekochte of verworven goederen, gegevens, informatie of diensten, ontvangen rapporten of gedane transacties via/van de Diensten; (3) onbevoegde toegang tot of veranderingen van je berichten of informatie; (4) verklaringen of gedrag van derden met betrekking tot de Diensten; en (5) alle andere WINesties met betrekking tot de Diensten.

De Provider is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of letsel voortvloeiend uit de ontvangst of verzending van enig materiaal in verband met de Diensten, of van enig voorval, gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke invloedssfeer van de Provider, waardoor de Diensten worden getroffen, met inbegrip van: (a) te late, verloren gegane, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onvolledige of onbegrijpelijke berichten of e-mails, (b) slecht of niet functioneren, storingen, virussen of om het even welke andere problemen met betrekking tot telefoon, internet of computer, en (c) mislukte, onvolledige, beschadigde of vertraagde overdracht van berichten via computer of telefoon.

Tenzij toepasselijke wetgeving anders bepaalt, is de Provider onder geen beding aansprakelijk jegens jou voor een bedrag hoger dan het bedrag dat je hebt betaald voor het gebruik van de Diensten gedurende de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het voorval dat aanleiding gaf tot aansprakelijkheid van de Provider.

In sommige rechtsgebieden is beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet toegestaan; daarom zijn sommige van bovenstaande beperkingen mogelijk niet op je van toepassing. Niets in de Voorwaarden tast de wettelijke rechten van consumenten aan, noch de uitsluiting of beperking van enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid, fraude of een frauduleuze en onjuiste voorstelling, of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk gezien niet kan worden uitgesloten.

15.3 Schadeloosstelling
Je stemt ermee in de Provider, diens moedermaatschappijen, dochterbedrijven, gelieerde en aanverwante bedrijven schadeloos te stellen (betalen), evenals elk van hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers, voor enig verlies, vorderingen of claims van derden (met inbegrip van alle redelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit of een gevolg zijn van enige informatie die je via de Diensten hebt verzonden of aangeboden, je gebruik van de Diensten of inbreuk van jouw kant op de Voorwaarden of de rechten van anderen, ingeval en tot de mate waarin dit buiten de schuld van de Provider is.


16. Handelsmerk
Je stemt ermee in dat je zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provider de handelsnamen, mondelinge of figuratieve handelsmerken of andere tekens of symbolen die worden gebruikt in verband met de Diensten niet zal gebruiken of op wat voor manier dan ook weergeven. Mowineo en andere merknamen die worden gebruikt om onze Diensten en de verwante logo’s aan te duiden, zijn handelsmerken van Mogenio S.A. Overige producten en bedrijfsnamen die worden genoemd op de Diensten of de Site kunnen het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren zijn en het gebruik ervan suggereert of impliceert niet dat ze de Provider of diens Diensten onderschrijven of eraan gelieerd zijn. 

17. Privacybeleid 
De Provider respecteert je privacy en de verzameling, het gebruik en de opslag van je persoonlijke informatie zijn onderworpen aan ons Privacybeleid, dat hierin onder verwijzing is inbegrepen. We adviseren je om het Privacybeleid aandachtig te lezen.

Door een account te creëren of toegang te nemen tot de Diensten of die te gebruiken, geef je toestemming voor de verzameling, gebruik en opslag van je persoonlijke gegevens en het gebruik door de Provider van cookies als weergegeven in het Privacybeleid.


18. Wijziging van Voorwaarden
De Provider behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd delen van deze Voorwaarden, met inbegrip van de Wedstrijdregels en het Privacybeleid, te veranderen, wijzigen, toe te voegen of te verwijderen om redenen van wet- of regelgeving, teneinde de nodige of nuttige veranderingen in de levering van de Diensten weer te geven of om errors of onvolledigheden te corrigeren. We stellen je minstens zeven (7) dagen voorafgaand aan eventuele belangrijke veranderingen of toevoegingen daarvan in kennis. Errors of onvolledigheden in informatie of documenten afgegeven door de Provider zijn onderworpen aan correctie, vooropgesteld dat zulke correctie je rechten onder deze Voorwaarden niet wezenlijk aantast.

In zulk geval post de Provider de gewijzigde versies op de Site en spant zich in de gemaakte veranderingen aan te tonen. De Provider brengt je tevens per SMS, naar het mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres dat je hebt opgegeven toen je je abonneerde op de Diensten, in kennis van belangrijke veranderingen die je rechten aantasten. Indien je niet langer gebruik wenst te maken van de Diensten nadat de provider veranderingen heeft aangebracht aan deze Voorwaarden, de wedstrijdregels of het Privacybeleid, kun je het gebruik van de Diensten beëindigen door het bericht Mowineo stop naar de shortcode te sturen.

De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies en kan worden bekeken door naar onze website te gaan en "Voorwaarden" aan te klikken. Je wordt geacht de veranderingen te hebben geaccepteerd indien je het gebruik van de Diensten voortzet nadat de betreffende wijziging op onze Site is gepost of nadat we je er een kennisgeving van hebben gestuurd.

19. Algemene bepalingen

19.1 Scheidbaarheid

je stemt ermee in dat ingeval enig onderdeel van de onderhavige Voorwaarden of het Privacybeleid geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechter, de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de Voorwaarden hier niet door zullen worden aangetast en volledig van kracht en geldig zullen blijven.

19.2 Cessie

De Provider kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of het Privacybeleid op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk cederen respectievelijk overdragen aan om het even welke persoon of orgaan, met of zonder jouw toestemming. Je mag geen rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden of dit Privacybeleid cederen respectievelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provider. Alle cessies en overdragingen van jouw kant waarvoor geen toestemming is verleend, zijn ongeldig.

19.3 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Voorwaarden of je gebruik van de Diensten, ongeacht of die wordt gebaseerd op een contract, een onrechtmatige daad, een wettelijk voorschrift of anderszins, wordt geregeld door Engels recht.

Geschillen die niet buitengerechtelijk worden beslecht, worden uitsluitend onderworpen aan de rechtspraak door de Engelse rechter.

Indien je gebruik maakt van aanvullende diensten, materiaal of software van derden, zijn er mogelijk nog aanvullende voorwaarden op je van toepassing.

19.4 Geen afstand

Indien de Provider er niet in slaagt een strikte naleving van alle bepalingen van de onderhavige Voorwaarden of het Privacybeleid van je te eisen of af te dwingen, of er niet in slaagt de daaronder vallende rechten uit te oefenen, zal dit niet worden geïnterpreteerd als afstanddoening of alsof de Provider het recht opgeeft om een dergelijke bepaling of recht aan te voeren of er een beroep op te doen in dat of enig ander geval. Uitdrukkelijke afstanddoening door de Provider van enige bepaling, voorwaarde of eis onder deze Voorwaarden of het Privacybeleid, behelst geen afstanddoening van enige toekomstige verplichting om zulke bepaling, voorwaarde of eis na te leven.

19.5 Force majeure

Tenzij anders bepaald in toepasselijke wetgeving, is de Provider niet aansprakelijk voor vertraging of nalatigheid in de uitvoering als die te wijten is aan onvoorziene omstandigheden, oorzaken buiten de invloedssfeer van de Provider of gevallen van force majeure als bepaald in toepasselijke wetgeving. Heb je vragen? Stuur een e-mail naar:

nl_cc@Mowineo.com